logo

Language Assistance Services

ENGLISH
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 760-341-2360.

SPANISH
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 760-341-2360.

HMONG
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 760-341-2360.

FARSI
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
760-341-2360 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.

PUNJABI
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 760-341-2360 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

KOREAN
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 760-341-2360번으로 전화해 주십시오.

JAPANESE
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-760-341-2360 まで、お電話にてご連絡ください。

HINDI
ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 760-341-2360 पर कॉल कर􁱶।

CHINESE
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電760-341-2360。

CAMBODIAN
្របយ័ត􀅚៖ េបើសិន􀄓អ􀅚កនិ􀅾យ 􀅴􀆤ែខ􀅷រ, េស􀆑ជំនួយែផ􀅚ក􀅴􀆤 េ􀄫យមិនគិតឈ􀅛􀈉ល គឺ􀆷ច􀅹នសំ􀆇ប់បំេរ􀇶អ􀅚ក។ ចូរ ទូរស័ព􀅐 760-341-2360។

ARMENIAN
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 760-341-2360

ARABIC
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-7603412360 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-7603412360

RUSSIAN
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 760-341-2360

VIETNAMESE
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 760-341-2360.

TAGALOG
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 760-341-2360.

THAI
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 760-341-2360.